سهم شانس فولد (Fold Equity)

سهم شانس فولد مفهومی در استراتژی پوکر است. این مفهوم در زمانی که بازیکن در یک تورنمنت بدون محدودیت (یا شاید با محدودیت پات) در موقعیتی قرار می‌گیرد که چیپ‌های کمی در اختیار دارد اهمیت پیدا می‌کند. سهم شانس فولد شانسی است که یک بازیکن می‌تواند انتظار داشته باشد به دلیل فولد کردن حریف به دست آورد. این شانس برابر است با:

افزایش شانس در صورت فولد کردن حریف‌(ها) * احتمال فولد حریف = سهم شانس فولد

نیمه اول فرمول را می‌توان بر اساس بازی‌خوانی حریف یا عملکرد قبلی او تخمین زد. بخش دوم، شانس به دست آمده برای شما در زمانی‌است که حریف(ها) بسته به میزان ریز (raise) شما (یعنی کل پات فعلی) فولد می‌کنند. این عدد منهای سهم شما در صورتی که حریف(ها) تصمیم به ریز کردن شرط شما بگیرند (یعنی ارزش سهم شما در پات پس از ریز) برابر با سهم شانس فولد است. از آن‌جا که پات پس از ریز، بزرگ‌تر از پات فعلی خواهد بود، سهم شانس فولد می‌تواند مثبت و یا منفی باشد.

سهم شانس فولد به دلیلی که خواهیم گفت در زمان شرت-استک (کمبود چیپ) بودن به یک مفهوم مهم تبدیل می‌شود. می‌توان تصور کرد حریف‌ با داشتن طیف معینی از دست‌های مختلف، اقدام به آل‌این (all-in) کند. هنگامی که او برای کال کردن مجبور باشد از درصد زیادی از چیپ‌های خود استفاده کند، می‌توان انتظار داشت که این دست‌ها شامل بازه محدودی باشند (همه دست‌هایی که کال کننده انتظار دارد در صورت آل‌این کردن، در برابر بازیکنی که شرط را گذاشته برنده شوند). با کاهش درصد چیپ‌های مورد نیاز برای کال، دامنه کارت‌هایی که کال کننده به آن نیاز دارد گسترده‌تر می‌شود و احتمال فولد کردن او کمتر می‌شود؛ در نتیجه، سهم شانس فولد کاهش می‌یابد. زمانی خواهد رسید که کال کننده به درصد کمی از چیپ‌های خود برای کال کرن یک آل‌این نیاز دارد. او می‌تواند با هر دو کارت ممکن این کار را انجام دهد. در آن مرحله، شرط‌ بندی با آل‌این هیچ سهم شانس فولدی نخواهد داشت.

مثال سهم شانس فولد

آلیس یک 6 دل و آس گشنیز در اختیار دارد. در مقابل او برایان قرار دارد که 2 دل و 2 خشت را در دست دارد. فلاپ (3 کارت اول رو به بالا) 9 پیک، 7 گشنیز و 3 خشت است.

در این مرحله، آلیس 31.5 درصد و برایان 68.5 درصد سهم در پات دارند. به عبارت دیگر، اگر شرط بندی دیگری وجود نداشته باشد و هر دو بازیکن از بازی دست بکشند و کارت‌های ترن و ریور به آن‌ها داده شود، آلیس به احتمال 31.5 درصد برنده پات خواهد بود.

با این حال، از آن‌جا که دست برایان بسیار ضعیف است، و بسیاری از بازی‌های ممکن توسط آلیس می‌توانند به راحتی او را شکست دهند، احتمال فولد کردن برایان در مقابل شرطی به مبلغ کل پات برابر با 70 درصد است؛ به این ترتیب، سهم شانس فولد برای آلیس برابر است با 47.95% = 68.5% * 70%

در نتیجه این روند، آلیس می‌تواند فرض کند که در صورت شرط بندی، شانس دست او برابر با 79.45 % = 47.95% * 31.5% خواهد بود. با این حال، از آن‌جا که آلیس نمی‌تواند دست برایان را ببیند، نمی‌تواند مطمئن باشد که در صورت شرط بندی، شانس او افزایش می‌یابد.